Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605
zapisz do PDF    drukuj
Dodano: 30.09.2019r.

Badanie sprawozdań finansowych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 oraz 2020

RADA NADZORCZA

Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28

 

ZAPRASZA

 uprawnione podmioty do składania ofert
na badanie sprawozdań finansowych

Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 oraz 2020

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), jak również sporządzenie pisemnej opinii wraz
  z raportem, o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
 2. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontaktów z Wykonawcami: Monika Igielska – Główny Księgowy, tel. 24 364 51 46, 662 028 233, fax. 24 364 51 02, monika.igielska@plockizoz.pl.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Oferta na badanie sprawozdań finansowych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 oraz 2020
  w terminie do dnia 31 października 2019 roku do godz. 12.00 na adres siedziby Spółki: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Biuro Zarządu, ul Kościuszki 28, 09-402 Płock lub
  w Sekretariacie Zarządu.
 4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu na ich przyjmowanie nie będą rozpatrywane.
 5. Termin realizacji zamówienia – do dnia 30 kwietnia 2020 (za rok 2019) oraz do dnia 30 kwietnia 2021 roku (za rok 2020).
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w dniu 04 listopada 2019 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
 7. Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
  i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 9. Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w sprawach spornych dotyczących wyniku tego postępowania.
 10. Szczególne warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta zawierają istotne warunki         postępowania, które zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=RnbdNu8W

 

 

 

 

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym:

http://szpitalplock.pl/aktualnosc/298-ochrona_danych_osobowych_zgodnie_z_rozporzadzeniem_eu__rodo

 

 

 

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy