Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605
zapisz do PDF    drukuj
Dodano: 12.02.2020r.

Konkurs ofert z podziałem na 2 zadania

OGŁOSZENIE

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.  z siedzibą w 09-402 Płock przy ul. Kościuszki 28 (dalej zwany „Udzielającym Zamówienia”) działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1

Wykonywanie badań ultrasonograficznych z uwzględnieniem ECHO serca płodu w siedzibie Udzielającego Zamówienia przez lekarza o specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa – w wymiarze 50 badań rocznie (1 osoba)

Zadanie nr 2

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej
w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy – świadczenia lekarskie w wymiarze 144 godzin miesięcznie (3 osoby)

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Podane w ogłoszeniu ilości świadczeń są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania w okresie trwania umowy. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość zmiany ilości świadczeń, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.
  2. Zamówienie będzie wykonywane w Siedzibie Udzielającego Zamówienia.
  3. Opis Zamówienia: 

a. szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń będzie ustalany z upoważnionym przedstawicielem Udzielającego Zamówienia

b. zamówienie będzie wykonywane w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy – dotyczy zadania nr 1, w okresie 11 miesięcy od daty podpisania umowy – zadanie nr 2

c. CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych,

d. świadczenia opieki zdrowotnej będą realizowane przez lekarzy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku stanu nagłego lekarz zapewnia opiekę świadczeniobiorcy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania świadczeniobiorcy pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć – dotyczy zadania nr 2

 4. Sposób wyliczania wynagrodzenia umownego Przyjmującego Zamówienie w stosunku miesięcznym będzie następujący: zgodnie z formularzem oferty.

 5. Warunki stawiane Oferentom: 

 6. Do oferty należy załączyć:

a. wypełniony i podpisany formularz oferty

b. kopię prawa wykonywania zawodu 

c. kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa – dotyczy zadania nr 1

d. dokumenty potwierdzające doświadczenie – dotyczy zadania nr 1

e. kopia dokumentu potwierdzającego wpis do właściwego rejestru praktyk lekarskich

f. zaświadczenie od lekarza profilaktyka o zdolności do pracy

g. kopię polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC lub oświadczenie o przedłożeniu polisy

h. dokument potwierdzający odbycie szkolenia okresowego z zakresu bhp

i. odpis aktualny z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert*

W przypadku Oferentów, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy świadczyli usługi w powyższym zakresie na rzecz Udzielającego Zamówienia, Oferent nie musi dołączać dokumentów wymienionych w pkt 6 b-g.

 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający Zamówienia będzie kierował się kryterium ceny.

 8. Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji zaoferowanej przez Oferenta ceny.

 9. Ofertę pisemną wraz z wymaganymi załącznikami, umieszczoną w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert nr PZOZ/DZP/0705/04K/20” należy składać do dnia 20 lutego 2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 203. 

10. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. 

11. O rozstrzygnięciu konkursu ofert Udzielający Zamówienia poinformuje na swojej stronie internetowej w terminie 30 dni od daty upływu terminu składania ofert podając nazwę i adres oferenta, który został wybrany.

12. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i  terminu  ogłoszenia  o  rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  bez podania przyczyny.

14. Oferent ma prawo do składania:

a. w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia tego postępowania, do Komisji Konkursowej, w formie pisemnej, umotywowanych protestów w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

b. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, do Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., w formie pisemnej, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.

15. Dodatkowych informacji o warunkach konkursu udziela w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pokój 203,

tel. 24 364 51 24, w godzinach 07:30 – 15.05, Anna Malesa. 

* o ile dotyczy

 

Link do oferty konkursowej : http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=x7ApgPnu

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy