Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Bezpiczny Szpital - Bezpieczny Pacjent

Szpital Świętej Trójcy bierze udział w projekcie „Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent"

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż wchodzący w jego struktury Szpital Świętej Trójcy bierze udział w projekcie „Bezpieczny Szpital- Bezpieczny Pacjent". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, wpisanym pod numerem WND-POKL.02.03.03-00-008/13.

Celem projektu jest uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego w drodze oceny zewnętrznej spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych.

Głównym założeniem projektu jest podwyższenie poziomu zarządzania jakością w Szpitalu, podwyższenie standardu świadczonych usług medycznych oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych.

W ramach projektu Szpital Świętej Trójcy jako Beneficjent Ostateczny jest objęty różnymi formami wsparcia, np. wsparcie szkoleniowo- konsultacyjne dla szpitala, konsultacje z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych, wizytę studyjną, warsztaty szkoleniowe w szpitalu, szkolenie z zakresu zdarzeń niepożądanych i przeprowadzenie 3-dniowego przeglądu akredytacyjnego w szpitalu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, ul. Kapelanka 60 , 30- 347 Kraków.

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy