Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Komisja etyczna

Komisja Etyczna w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

 

Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku informuje, iż w dniu 31 października 2014 roku powołano Komisję Etyczną, do zadań której należy:

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 4. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 5. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
  1. osoba wykonująca zawód medyczny → pacjent,
  2. pacjent → osoba wykonująca zawód medyczny,
  3. przełożony → pracownik,
  4. pracownik → przełożony,
  5. pracownik → pracownik.
 6. Rozpatrywanie wniosków pracowników i pacjentów dotyczących uwag w zakresie standardu postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Pracowników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 7. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Spółce Kodeksu Etyki Pracowników, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:

 1. zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Sekretarza Komisji Etycznej: monika.owczarska@plockizoz.pl
 2. zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Spółki w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Komisji Etycznej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy lub nazwę instytucji zgłaszającej wniosek,
 2. miejsce zamieszkania lub adres firmy lub adres instytucji zgłaszającej wniosek,
 3. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 4. określenie problemu etycznie wątpliwego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy