Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Projekty Unijne Szpitala Świętej Trójcy

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”

 

Beneficjent: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu: 4 178 679,99 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 3 337 039,99 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności usług zdrowotnych o wysokim standardzie świadczonych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sp. z o.o. w obszarach priorytetowych (zgodnych z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020), tj.:

- wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (Narzędzie 14),

- wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (Narzędzie 17).

 

Cele szczegółowe:

- poprawa jakości leczenia i zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu/aparatury medycznej służącej do diagnozowania oraz leczenia pacjentów w priorytetowych obszarach dla Szpitala Świętej Trójcy, Przychodni Świętej Trójcy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej funkcjonujących w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,

- dostosowanie zakresu usług placówek do potrzeb mieszkańców regionu płockiego wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz trendów demograficznych.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej stanowiący doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. dla następujących jednostek:

  1. Szpital Świętej Trójcy w Płocku

2. Przychodnia Świętej Trójcy w Płocku

  3. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Świętej Trójcy.

  4. Przychodnia Świętej Trójcy przy ul. Miodowej 2 wraz z filią przy ul. Góry 7.

 Przewidziano niezbędne działania informacyjno-promocyjne.

 Termin realizacji projektu: 02.10.2017- 30.06.2021

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regionalny Program Rozwoju Mazowsza

 

Tytuł projektu: „Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania"

Beneficjent: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.

Dofinansowanie: 75%
Okres realizacji: 04.09.2012 r. – 31.03.2014 r.
Status: Projekt w trakcie realizacji

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. działającego w publicznym systemie ochrony zdrowia.

 

Realizacja projektu dokonana zostanie poprez kompleksową informatyzację placówki obejmującą rozbudowę infrastruktury łączności elektronicznej, wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, budowę i wprowadzanie do działalności spółki platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu zarządzania spółką.

Realizacja kompleksowej informatyzacji umożliwi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie rozwoju procesów biznesowych, organizacyjnych oraz operacyjnych przez co zwiększy poziom innowacyjności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

 Celami szczegółowymi projektu są:

1) Poprawa jakości obsługi pacjenta a tym samym poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez: 

 

 

2) Niezawodność i skalowalność sieci;

 

3) Niską awaryjność sprzętu komputerowego;

 

4) Skrócenie czasu dostępu do danych;

 

5) Zwiększony potencjał analityczny i administracyjno – zarządczy w oparciu o rozbudowany zakres danych oraz specjalistyczne narzędzia wspomagające;

 

6) Zunifikowany system w skali całego szpitala ułatwi obsługę i zapewni większą elastyczność planowania pracy.

 

Etapy projektu:

 

Etap 1: Przygotowanie dokumentacji technicznej.
Etap 2: Budowa infrastruktury technicznej.
Etap 3: Budowa infrastruktury sieciowej.

Etap 4: Budowa i wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania.
Etap 5: Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Szpitalem.

Etap 6 – nietechnologiczny: Promocja projektu.

 

    Projekt poprzez swój zasięg oddziaływania zarówno w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej, przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie narzędzi TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) wśród podmiotów gospodarczych oraz społeczeństwa. Jego rezultaty będą miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu mazowieckiego dzięki silnemu powiązaniu z wysokim poziomem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi TIK w działalności mazowieckich podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych. Spółka dąży do rozwoju w oparciu o innowacyjne i nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalające systematycznie powiększać możliwości spółki do wykorzystywania i wdrażania nowych pomysłów, rozwiązań oraz narzędzi do działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przyczyniać się tym samym do przyśpieszenia e-rozwoju Mazowsza, podnoszenia jakości opieki zdrowotnej, poziomu życia ludzi w regionie oraz standardów pracy w szpitalu.

 

Bieżące informacje z realizacji etapów projektu:

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy