Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne polegają na wykonywaniu całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnozowanie, leczenie, pielęgnacje i rehabilitacje, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Zakres świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne obejmuje: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja narządu ruchu, neonatologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria i leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne polegają w szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń odbywa się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa.

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy