Program jest finansowany w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Realizator: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Budżet: na realizację programu przez Realizatora Województwo Mazowieckie przeznacza kwotę
483 606,00 zł brutto.

Cel główny

Zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) u minimum 0,7% populacji docelowej w latach 2021-2023.

Cel szczegółowy

Zmniejszenia ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) u minimum 30% personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały w latach 2021-2023.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie

Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi:

 • mieć ukończony 50 rok życia,
 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
 • przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne,
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie.

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające jednocześnie wszystkie kryteria. Niespełnienie przynajmniej jednego kryterium stanowi przeciwskazanie do udziału w programie.

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziału w programie ma personel medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały – po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji do udziału w programie.

Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej

Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów włączenia do programu lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika programu pisemnej rezygnacji z udziału w programie.

Wyłączenie z programu powodują następujące kryteria:

 • wcześniejsze szczepienie przeciw pneumokokom,
 • obecność przeciwwskazań zdrowotnych do podania szczepionki przeciw pneumokokom.

Miejsce realizacji świadczeń

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.  –  Punkt szczepień w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ul. Miodowa 2, 09-400 Płock).

godziny otwarcia:

 • poniedziałek   11:00 – 18:00
 • wtorek             07:30 – 14:30
 • środa               11:00 – 18:00
 • czwartek         11:00 – 18:00
 • piątek              07:30 – 14:30
 • sobota              08:00 -12:00

numer telefonu: 882 791 348 lub 24/364-53-50
e-mail: rejestracjamiodowa@plockizoz.pl

Uczestnicy mogą zgłaszać się do udziału w programie osobiście w miejscu realizacji świadczenia w godzinach otwarcia, telefonicznie lub mailowo.

Planowane interwencje

Po zakwalifikowaniu uczestnika do programu przeprowadzone zostaną następujące interwencje:

 • Lekarskie badanie kwalifikacyjne – jest konieczne w celu wykluczenia przeciwskazań do szczepienia;
 • Podanie szczepienia – uczestnikom, którzy spełnili kryteria włączenia do programu, zostali zakwalifikowani do udziału w nim oraz przeszli pozytywnie lekarskie badanie kwalifikacyjne. Szczepienie obejmuje podanie, zgodnie z zaleceniami producenta, 1 dawki szczepienia. Produktem leczniczym użytym w programie będzie szczepionka Prevenar 13.

Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej

Uczestnik zakończy udział w programie w przypadku, gdy:

 • zostaną mu udzielone wszystkie interwencje przewidziane w programie;
 • zaistnieje kryterium wyłączenia z programu polityki zdrowotnej;
 • uczestnik złoży pisemną rezygnację z dalszego uczestnictwa w programie.