Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

zatrudni

PSYCHOLOGA LUB PSYCHOTERAPEUTĘ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Wymagania formalne:

 1. PSYCHOLOG

specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny, lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej

2. PSYCHOTERAPEUTA

specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, lub osoba prowadząca psychoterapię, która ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, w wymiarze co najmniej 600 godzin.

Oferujemy:
• umowę o pracę lub umowa cywilno – prawna
• wymiar: pełny wymiar czasu pracy

Informacje dodatkowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres : • e-mail: rekrutacja@plockizoz.pl (w temacie maila proszę wpisać psycholog/psychoterapeuta),

• pocztą z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja psycholog /psychoterapeuta” lub składać osobiście w Kancelarii Spółki: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock.

Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 31 maja 2024 roku, do godz. 10:00
CV kandydata powinno zawierać, zgodnie z art. 221 KP, następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (w tym numer telefonu kontaktowego), dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia.

Prosimy o nie zamieszczanie zdjęcia w CV.
Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko pracy psycholog/psychoterapeuta.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy, zostaną zniszczone.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie):

 1. Administrator Danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock.
  Dane kontaktowe: e-mail sekretariat@plockizoz.pl; tel: 24 364 51 00.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu email: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1, art. 221a, art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do ich sprostowania; usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu; żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych; jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest stosowne do przepisów prawa przywołanych w pkt. 4. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na zasadach opisanych w niniejszej informacji.
 7. Informacja o okresie przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Ponadto Administrator Danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.