Treść artykułu

Szczepienia nauczycieli

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że poszukujemy PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I TERAPEUTÓW ŚRODOWISKOWYCH do tworzonej PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach I poziomu referencyjnego oraz psychologa do funkcjonującego DZIENNEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI DLA DZIECI.

Jesteśmy elastyczni w kwestii zasad współpracy, tj. formy zatrudnienia, godzin pracy i wymiaru czasu pracy.

Wymogi formalne i merytoryczne:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • PSYCHOLOG posiadający co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, systemu wspierania rodziny lub pieczy zastępczej;
  • SPECJALISTA W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję Ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169 i 1493) lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty . Dopuszcza się udzielanie świadczeń przez osobę prowadzącą psychoterapię, która ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, w wymiarze co najmniej 600 godzin.
  • TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY – osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez Ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego; (Rozp.MZ poz. 1285, z poźn.zm).

DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACJI DLA DZIECI

  • MAGISTER PSYCHOLOGII LUB PSYCHOLOG posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej; Wymagane są odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym (w tym niepełnosprawnym) i jego rodziną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: rekrutacja@plockizoz.pl.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

Wszelkich informacji udziela: pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nr tel. 24 364 51 78, 668 103 023.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym: