Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Świętej Trójcy w Płocku

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Świętej Trójcy w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre treści zamieszczone przed z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie – publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe.
 • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dział informatyki.
 • E-mail: informatyk@plockizoz.pl
 • Telefon: 24 364 51 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o
 • Adres: ul. Kościuszki 28
  09-402 Płock
 • E-mail: informatyk@plockizoz.pl
 • Telefon: 24 364 51 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock.

W skład Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wchodzą następujące jednostki:

 • Szpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

 • Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2, 09-400 Płock

 • Centralny Ośrodek Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

 • Centrum Zdrowia Psychicznego Świętej Trójcy, ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 PłockSzpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Ze względów epidemiologicznych aktualnie udostępniono wejście na teren szpitala tylko furtką oraz bramą główną znajdującą się od ulicy Zacisze. Szpital Świętej Trójcy w Płocku przy ul. Kościuszki 28 jest podzielony na kilka budynków. Po wejściu na teren szpitala od strony ul. Zacisze po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z planem (rzutem budynków) i opisem lokalizacji poszczególnych oddziałów i komórek.

Budynek K – znajdujący się po lewej stronie za bramą główną posiada pochylnię dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po wejściu do budynku K na przeciwko drzwi znajduje się winda z dostępem do dwóch pięter (wyposażona m.in. w sygnalizację optyczną i głosową oraz znaki wyczuwalne dotykiem (alfabet Braille’a)). W Budynku K na drugim piętrze znajduje się łącznik, którym można dostać się do budynku H.

Budynek H – zlokalizowany jest naprzeciwko budynku K. Główne wejście usytuowane jest z drugiej strony budynku, na głównym dziedzińcu. Do wejścia prowadzą 3 stopnie schodowe oraz pochylnia.

Po prawej stronie od budynku H znajduje się budynek, w którym usytuowane są: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Apteka Szpitalna. Do Punktu Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzą 3 stopnie schodowe oraz pochylnia z barierkami bezpieczeństwa. Pracownia Bakteriologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej usytuowana jest na drugim piętrze. Wyposażona jest w platformę dostosowaną do wózków inwalidzkich.

Budynek B – mieści się naprzeciwko budynku H. Przy budynku znajduje się rampa dla samochodów, karetek itd.

Po wejściu do budynku B po lewo od drzwi znajduje się winda z dostępem do dwóch pięter (wyposażona m.in. w sygnalizację optyczną i głosową oraz znaki wyczuwalne dotykiem (alfabet Braille’a)). Windą z budynku B można dostać się także do budynków D i C.

Łazienki i toalety w szpitalu zostały dostosowane w sposób odpowiadający potrzebom osobom z niepełnosprawnościami. Zatem osoby te samodzielnie i w sposób nieskrępowany mogą korzystać z ww. pomieszczeń.

Bezpośrednio przed główną bramą od ulicy Zacisze znajdują się 3 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Dodatkowo, za bramą pomiędzy budynkami wydzielone są miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla karetek oraz osób, które mają problem z przemieszczaniem się.Centralny Ośrodek Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Tysiąclecia 13, 09-400 Płock

Główne wejście do budynku, w którym mieszczą się obydwie jednostki, znajduję się od ul. Tysiąclecia 13. Wejście posiada 2 stopniowe schody oraz rampę z poręczami dla wózków inwalidzkich itp.

Rejestracja Centralnego Ośrodka Rehabilitacji mieści się po lewo od głównego wejścia, natomiast po prawej stronie znajduje się wejście do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

W budynku znajdują się dwie windy. Jedna w Centralnym Ośrodku Rehabilitacji, która zlokalizowana jest po lewej stronie od głównego wejścia. Druga w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, która zlokalizowana jest po prawej stronie od głównego wejścia. Na terenie budynku znajdują się również schody prowadzące na 1 piętro.

Łazienki w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem dostępne są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.Przychodnia Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2, 09-400 Płock

Do budynku Przychodni Świętej Trójcy przy ul. Miodowej 2 prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od ul. Miodowej 2. Posiada 2 stopniowe schody oraz pochylnię z barierkami ochronnymi dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugie wejście (od strony ulicy Gałczyńskiego) znajduję się z tyłu budynku. W tej części zlokalizowany jest Zakład Medycyny Pracy. Wejście posiada 5 stopniowe schody.

Na wprost wejścia głównego znajduje się rejestracja. Na parterze jak i na pierwszym piętrze budynku widnieją tablice informacyjne z opisem lokalizacji poradni znajdujących się w budynku.

W budynku, po lewej stronie od rejestracji znajduję się winda oraz schody z dostępem na pierwsze piętro.

Na wszystkich kondygnacjach budynku znajdują się łazienki.

Przed głównym wejściem od ulicy Miodowej dostępne są 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostały one oznakowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności. Centrum Zdrowia Psychicznego Świętej Trójcy, ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście od ulicy Mikołaja Reja 15/3, które posiada 10 stopniowe schody oraz wejście od ulicy Obrońców Płocka 1920 r. Jest to zejście prowadzące do piwnicy, gdzie zlokalizowana jest Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (posiada 10 stopniowe schody).

W budynku, po lewej stronie od schodów znajduje się winda, którą można zjechać do piwnicy oraz wjechać na pierwsze i drugie piętro.

Na wszystkich kondygnacjach budynku znajdują się łazienki. Łazienka w piwnicy jest przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Naprzeciwko wejścia głównego od ul. Mikołaja Reja 15/3 znajduję się duży parking.