Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 47 c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. Nr 210, poz.2135, z późn. zm.), prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 1. Kobiety w ciąży;
 2. Osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 3. Osoby posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 1. Osoby, które posiadają  tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 3. Żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 4. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 5. Kombatanci;
 6. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 7. Osoby deportowane do pracy przymusowej;
 8. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 9. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi
  co najmniej 30%;
 10. Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza
  po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

UWAGA

 • Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą
  z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.