Zgromadzenie Wspólników Spółki

Gmina – Miasto Płock reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płocka

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dorota Anna Gałczyńska – Zych

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Ostrowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Katarzyna Osowicz – Szewczyk

Członek Rady Nadzorczej
Dorota Magdalena Głuchowska

Zarząd Spółki

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu
Marek Stawicki