Jest to poradnia funkcjonująca w ramach struktury Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

Koordynator: Justyna Gospodarowicz – psycholog/psychoterapeuta
Lokalizacja: ul. Mikołaja Reja 15/3, 09-402 Płock
Telefon do rejestracji: 532 403 556
Godziny pracy:
– poniedziałek:. 7.00 – 16.00
– wtorek: 7.00 – 20.00
– środa: 7.00 – 20.00
– czwartek: 7.00 – 14.30
– piątek: 7.00 – 14.30

 • Paula Dobaczewska – psycholog/psychoterapeuta
 • Sylwia Różańska – psycholog/psychoterapeuta
 • Justyna Gospodarowicz – psycholog/psychoterapeuta/koordynator
 • Anna Czarnomska – Rypińska – psycholog
 • Dorota Grzonka – terapeuta środowiskowy
 • Monika Dzierżawska – terapeuta środowiskowy
 • Udzielane świadczenia: porady psychologiczne; sesje psychoterapii: indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego; wizyty domowe lub środowiskowe
 • Świadczeniobiorcy: świadczenia są udzielane  dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. (dopuszcza się rozliczenie świadczeń udzielonym osobom powyżej 18 r. ż. w związku z ich kształceniem się w szkole ponadpodstawowej, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nich 21 r. ż.).
 • Świadczeniodawca udziela świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych dzieciom przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieciom i młodzieży objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodzinom lub opiekunom prawnym.
 • Świadczeniodawca może realizować świadczenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 • Świadczeniodawca, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych świadczeniobiorcy albo pełnoletniego świadczeniobiorcy, koordynuje udzielane świadczenia z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej oraz asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Koordynacja w tym zakresie może być prowadzona z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Czynności te oraz uzyskane informacje są odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Nie obowiązują skierowania.