Komisja Etyczna w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku informuje, iż w dniu 31 października 2014 roku powołano Komisję Etyczną, do zadań której należy:

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 4. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
 5. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
  • osoba wykonująca zawód medyczny → pacjent,
  • pacjent → osoba wykonująca zawód medyczny,
  • przełożony → pracownik,
  • pracownik → przełożony,
  • pracownik → pracownik.
 6. Rozpatrywanie wniosków pracowników i pacjentów dotyczących uwag w zakresie standardu postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Pracowników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 7. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Spółce Kodeksu Etyki Pracowników, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:

 • zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail Komisji Etycznej: komisja.etyczna@plockizoz.pl
 • zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Spółki w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Komisji Etycznej.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy lub nazwę instytucji zgłaszającej wniosek,
 • miejsce zamieszkania lub adres firmy lub adres instytucji zgłaszającej wniosek,
 • telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 • określenie problemu etycznie wątpliwego.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.