Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem nr 140/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) pobranie materiału do badania w kierunku COVID-19 w Punkcie Pobrań „drive-thru” będzie realizowane dla następujących osób:

  1. osób zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny;
  2. osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;
  3. osób, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
  4. opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych;
  5. osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782);
  6. od osób innych niż określone powyżej, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia – w tym zlecone przez lekarza POZ.