Przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujące dokumenty:

  • skierowanie do odbycia specjalizacji wydane przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  • karta szkolenia specjalizacyjnego
  • podanie skierowane do Zarządu Spółki z wcześniej uzyskaną akceptacją kierownika /jednostki komórki organizacyjnej
  • aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu
  • aktualne ubezpieczenie obejmujące profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV, do której może dojść w trakcie wykonywania czynności zawodowych
  • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania świadczeń
  • prawo wykonywania zawodu
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 24/ 364 51 32 w godz. 8.00 – 15.00