Przed rozpoczęciem stażu należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujące dokumenty:

  • skierowanie do odbycia stażu wydane przez jednostkę kierującą
  •  podanie skierowane do Zarządu Spółki z uzyskaną akceptacją kierownika szkolenia specjalizacyjnego
  • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia medycznego
  •  aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu
  • aktualne ubezpieczenie obejmujące profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV, do której może dojść w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
  • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania świadczeń

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 24/ 364 51 32 w godz. 8.00 – 15.00