Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Tytuł projektu: „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”

Beneficjent: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 4 178 679,99 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 337 039,99 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności usług zdrowotnych o wysokim standardzie świadczonych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w obszarach priorytetowych (zgodnych z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020), tj.:

– wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (Narzędzie 14),

– wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (Narzędzie 17).

Cele szczegółowe:

– poprawa jakości leczenia i zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu/aparatury medycznej służącej do diagnozowania oraz leczenia pacjentów w priorytetowych obszarach dla Szpitala Świętej Trójcy, Przychodni Świętej Trójcy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej funkcjonujących w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,

– dostosowanie zakresu usług placówek do potrzeb mieszkańców regionu płockiego wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz trendów demograficznych.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i aparatury medycznej stanowiący doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. dla następujących jednostek:

 1. Szpital Świętej Trójcy w Płocku
  • Blok Operacyjny
  • Odział Ortopedyczny z Pododdziałem Rehabilitacji Narządu Ruchu
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Pediatryczny
 2. Przychodnia Świętej Trójcy w Płocku
  • Poradnia Ortopedyczno-Chirurgiczna
  • Poradnia Laryngologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Świętej Trójcy.
 4. Przychodnia Świętej Trójcy przy ul. Miodowej 2 wraz z filią przy ul. Góry 7.

Przewidziano niezbędne działania informacyjno-promocyjne.

Termin realizacji projektu: 02.10.2017- 30.06.2022