Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” otrzymał grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Płocku oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Cel Projektu

Grant, czyli środki finansowe pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zostały przyznane Płockiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. na realizację następujących zadań:

  • wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Płocku (pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i personelu pomocniczego), którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt;
  • zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Okres realizacji Projektu

od 1 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Wartość Projektu

Łączna wysokość przyznanego grantu wynosi 395 203,43 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.