Projekt

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

realizowany przez Województwo Mazowieckie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Całkowita wartość Projektu opiewa na kwotę 578 172 121,00 zł, z czego 493 442 397,00 zł to środki europejskie, 34 144 342,00 zł to środki budżetu państwa, a wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 50 585 382,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Realizacja Projektu pozwala na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty lecznicze. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci są wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, w szczególności:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • wykonanie niezbędnych robót budowlanych w nieruchomościach Partnera Projektu wykorzystywanych na cele działalności leczniczej;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z Wojewodą Mazowieckim.

Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Okres realizacji: 28.02.2020 r – 31.12.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uzyskanego przez nas wsparcia w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”:

https://szpitalplock.pl/tomograf-komputerowy-w-szpitalu-swietej-trojcy-w-plocku/

https://szpitalplock.pl/fundusze-ue-dziekujemy-3/

https://szpitalplock.pl/fundusze-ue-dziekujemy-2/

https://szpitalplock.pl/fundusze-ue-dziekujemy/